Bilge Kafe
SALKIM HANIMIN TANELER? SALKIM HANIMIN TANELER?
.......................................
Vizyon:
Yönetmen:
Senaryo:
Oyuncular:
Yapım:
Süre:

Nimet ve Durmu? Ni?de'den ?stanbul'a göç ederler ve Durmu?'un memleketten arkada?? Bekir'in yan?na s???n?rlar. Bekir, Halit Bey'in han?n?n odaba??l???n? yapmaktad?r. Bekir, Durmu?'a handa i? bulur. Ancak hamall?k yaparak hayat?n? kazanmak Durmu?'un h?rslar?na uygun de?ildir. O, Halit Bey'in sahip oldu?u her?eye göz dikmi?tir. Kona?a, handaki dükkanlara ve metresi Nefise'ye... O günlerde ç?kar?lan Varl?k Vergisi nedeniyle Halit Bey, bak?mevinde tedavi gören sevgili kar?s? Nora'ya öngörülen vergiyi ödeyebilmek için mallar?n? elinden ç?karmaya ba?lar. Kay?nbiraderi Levon ise A?kale'ye sürgüne görderilir. Varl?k Vergisi herkesin kaderini etkilemeye ba?lam??t?r.

?ZLEMEK ?Ç?N TIKLAS?r ?ocuklar? S?r ?ocuklar?
.......................................
Vizyon:
Yönetmen:
Senaryo:
Oyuncular:
F?rat Tan??, Özgü Namal, Mehmet Ali Alabora, Nur Sürer, Mustafa U?urlu
Yapım:
Süre:

10 ya??ndaki Cemil, annesi ve kendisi üzerinde ?iddet uygulayan üvey babas?ndan kaçarak ?stanbul'a gelir. Haydarpa?a'da kar??la?t??? sokak çocuklar?n?n yan?na s???nan Cemil'i gurubun lideri Velit (F?rat Tan??) yan?na para koyarak geri göndermek ister. Sokak çocuklar? Cemil için para toplarken bir yandan da zorlu ya?am ko?ullar?na katlan?rlar. Bu arada Cemil'in annesi Münevver ( Nur Sürer ) o?lunu aramak üzere ?stanbul'a gelir. Kör bir piyango sat?c?s?n?n yan?nda bilet satan küçük k?zkarde?i Zeynep (Özgü Namal) in babas?yla oturdu?u gecekonduya yerle?en kad?n ilk e?inin karde?leri taraf?ndan namus meselesi yüzünden aranmaktad?r. ?stanbul'a geldi?i duyulan Münevver'i öldürmek üzere Anadolu'dan bir genç gelir. Ad? Re?o'dur (Mehmet Ali Alabora). Duyarl? ve vicdanl? biri olan Re?o Münevver'i öldüremez ve bulamad???n? söyleyerek ?ehirde oyalan?r. Bu arada Velit de piyango sat?c?s? Zeynep'e a??k olmu?tur. Sokak ya?am?na daha fazla dayanamay?p hastalanan Cemil'i arkada?lar?, serseri ?ero'nun (Aslan Kacar) kahvesinde çal??an ya?l? dostlar? Day?'n?n (Erdinç Olgaçl?) yan?na yerle?tirirler. Velit, Zeynep'e a?k?n? nas?l ifade edece?ini bulmaya çal???rken Cemil'in ba??na gelen olayla her?ey tersine döner. Ya?amlar? ve kaderleri pamuk ipli?ine ba?l? bu insanlar için art?k geri dönü? yoktur.

CD1 ?ZLEMEK ?Ç?N TIKLA

CD2 ?ZLEMEK ?Ç?N TIKLAH?rs?z Var! H?rs?z Var!
.......................................
Vizyon: O?uzhan Tercan
Yönetmen: O?uzhan Tercan
Senaryo:
Oyuncular: Haluk Bilginer ,Mehmet Ali Erbil ,Gülse Birsel

Yapım:
Süre:

Finanstan medyaya, yeralt? dünyas?ndan magazin bas?n?na kadar, ülkemizdeki ya?am?n (futbol d???nda) belli ba?l? gündem maddelerini ayn? hikâye etraf?nda toplayan "H?rs?z Var!", oyuncu kadrosunun renklili?iyle dikkat çekiyor. Film, marjinal bir modac?n?n düzenledi?i bir defilede, ünlü bir i?adam?n?n e?inin, bir mafya babas?n?n, defilenin ba? mankeninin, profesyonel bir soyguncunun ve bir magazin gazetecisinin yollar?n?n kesi?mesiyle ya?anan olaylar? konu al?yor.


?ZLEMEK ?Ç?N TIKLAKa? Para Ka Ka? Para Ka
.......................................
Vizyon: Jean-Louis Vialard, Jean-Louis Viallard
Yönetmen: Jean-Louis Vialard, Jean-Louis Viallard
Senaryo:
Oyuncular: Zuhal Gencer Erkaya, Ara Guler

Yapım:
Süre:

Kaç Para Kaç küçük bir hayata giren büyük bir paran?n, küçük bir suçu nas?l büyük bir trajediye dönü?türebilece?ini anlat?yor. Paran?n oldu?u yerde ne varsa bu filmde de o var. Hayaller var, gülünçlükler var ve tabii gerilim var. Filmin iddias?n? oyuncu seçiminden k kullan?m?na, ritminden dekoruna, diyaloglar?ndan k?yafet ve aksesuarlar?na kadar ba?ar?yla oturtulmu? özgün stili olu?turuyor. Kaç Para Kaç'a gördü?ünüz ?stanbul ?ehri bile sanki film için yeniden stilize edilmi?.

CD1 ?ZLEMEK ?Ç?N TIKLA

CD2 ?ZLEMEK ?Ç?N TIKLAG?n?l Yaras? G?n?l Yaras?
.......................................
Vizyon: Yavuz Turgul
Yönetmen: Yavuz Turgul
Senaryo:
Oyuncular: ?ener ?en, Meltem Cumbul, Timuçin Esen, Sümer Tilmaç, Güven K?raç, Devin Ç?nar, Erdal Tosun

Yapım:
Süre:

Anadolu'da geçirdi?i ö?retmenlik kariyerinin ard?ndan emekli olan Naz?m, ?stanbul'a göç eder ve arkada?? Takoz'un taksisinde çal??maya ba?lar. Tam 17 y?ld?r gelmed?i kent, ?imdi ona bamba?ka gözükmektedir. Ba?larda zorlansa da, uyuyamad??? için geceleri çal??mak ho?una gider. Bir gün, taksisine pavyonda çal??an Dünya'y? al?r. Dünya k?z? Melek'le birlikte, psikopat oldu?unu söyledi?i eski kocas? Halil'den kaçmaktad?r. Nihayetinde Halil, Dünya'n?n izini bulunca, Naz?m bu genç kad?na ve k?z?na kola kanat gererek onlar? saklar. Ancak Halil'in Dünya'dan vazgeçmeye niyeti yoktur.

CD1 ?ZLEMEK ?Ç?N TIKLA

CD2 ?ZLEMEK ?Ç?N TIKLAD?n Gece Bir R?ya G?rd?m D?n Gece Bir R?ya G?rd?m
.......................................
Vizyon: Ulas Ak
Yönetmen: Ulas Ak
Senaryo:
Oyuncular: Emre Kinay, Pelin Batu, Arzu Yanardag
Yapım:
Süre:

Film uyusturucu bagimlisi bir kiz olan Lale(Pelin Batu) ile, küçük bir kasabadan gelip, Istanbul’da bilgisayar mühendisi olmus, idealist ve kendince olusturdugu kati dogrularla yasayan Deniz (Emre Kinay) arasindaki ask hikayesi anlatiliyor...

Lale’nin haberi olmadan, kendince, kendi dünyasinda tutkulu bir ask yasayan Deniz, günün birinde hiç beklemedigi bir sekilde kendini Lale’nin evinde ve Lale’nin yanibasinda bulur. Sabah gözlerini açtiginda, uzun zamandir sevdigi kizin evinde oldugunu gören genç adam, yasadigi seyin bir rüya oldugunu düsünmektedir...

Ask, insana, her seye ragmen, hayata yeniden baslayabilme gücü armagan eder. “Dün Gece Bir Rüya Gördüm”ün ask hikayesi de sevgililer haftasinda sinema seyircisine bunu hatirlatmayi amaçliyor...

CD1 iZLEMEK iÇiN TIKLA

CD2 iZLEMEK iÇiN TIKLADar Alanda Kisa Paslasmalar Dar Alanda Kisa Paslasmalar
.......................................
Vizyon: Serdar Akar
Yönetmen: Serdar Akar
Senaryo:
Oyuncular: Erkan Can, Müjde Ar, Savas Dinçel
Yapım:
Süre:

Yapimi Umut Sanat Ürünleri tarafindan gerçeklestirilen filmin yönetmenligini, 1998 yilinda çektigi ilk uzun metrajli filmi “Gemide” ile Altin Portakal Ödülü kazanan Serdar Akar yapmaktadir. Filmin senaryosu, Önder Çakar ve Serdar Akar tarafindan gerçeklestirilmis olup, yasanmis bir öyküden esinlenilerek tasarlanmistir.

961 oyuncu, yardimci oyuncu ve figüranin rol aldigi dev projenin basrol oyunculari Müjde Ar, Savas Dinçel, Rafet El Roman, Erkan Can, Sezai Aydin, Sahnaz Çakiralp, Ugur Polat, Müsfik Kenter gibi sinema ve tiyatro camiasinin ünlü isimleridir. Karsilasmalarda futbolcu olarak yer alacak tüm oyuncularin bir futbol geçmisi olmasina özen gösterilmistir.

CD1 iZLEMEK iÇiN TIKLA

CD2 iZLEMEK iÇiN TIKLAA?IR ROMAN A?IR ROMAN
.......................................
Vizyon: Mustafa Alt?oklar
Yönetmen: Mustafa Alt?oklar
Senaryo:
Oyuncular: Müjde Ar , Okan Bayülgen , Mustafa U?urlu


Yapım:
Süre:

1968-1972 y?llar? aras?nda tüm dünyada oldu?u gibi Türkiye’de ö?renci ve i?çi hareketleri alabildi?ince yo?undur. Askeri cunta yönetime el koyuyor. Aranmakta olan ö?renciler yakalan?yor ve haklar?nda idam talebiyle mahkeme ba?l?yor. Savunma avukatlar?, gençlerin idam talebini gerektirecek bir suçlar?n?n olmad???n? tüm ç?plakl???yla ortaya koyuyor, ama askeri mahkeme idamda ?srarl? oldu?unu belirtiyor. Yarg?lamalar sonunda üç gence idam cezas? ç?k?yor.

CD1 ?ZLEMEK ?Ç?N TIKLA

CD2 ?ZLEMEK ?Ç?N TIKLAPropaganda Propaganda
.......................................
Vizyon: Sinan ?etin
Yönetmen: Sinan ?etin
Senaryo:
Oyuncular: Kemal Sunal , Metin Akp?nar , Meltem Cumbul  
Yapım:
Süre:

 Do?up büyüdü?ü Hisli Hisar kasabas?na, Gümrük Muhafaza Müdürü olarak dönen Mehdi (Kemal Sunal) ve çocukluk arkada??, can dostu Rahim'in (Metin Akp?nar) ailelerinin kasaban?n ortas?ndan geçen s?n?r telleri ile parçalanan hayatlar?n? anlat?yor. Neredeyse yüzy?llard?r birlikte ya?ayan Hisli Hisarl?lar?n altüst olan sosyal ya?amlar?n?, a?klar?n?, ticaretlerinin önünde duran dikenli telleri ve merkezi otoriteye kar?? hayatlar?n? nas?l savunduklar?n? görüyor, 1948'de ya?anan bu trajikomik öykünün yar?m as?rd?r çok fazla de?i?ime u?ramad???na tan?k oluyorsunuz.
 
?ZLEMEK ?Ç?N TIKLAMaskeli Be?ler ?ntikam Pe?inde Maskeli Be?ler ?ntikam Pe?inde
.......................................
Vizyon: Murat Aslan
Yönetmen: Murat Aslan
Senaryo:
Oyuncular: Mehmet Ali Alabora,?afak Sezer,Peker Aç?kal?n


Yapım:
Süre:

Yeni "Hababam S?n?f?" serisinin ö?rencileri olarak kar??m?za ç?kan e?lenceli ekip, bu kez "Maskeli Be?ler" ile kar??m?za ç?k?yor. Uzun y?llar ayn? yetimhanede kalm?? ve hiçbir aile taraf?ndan evlat edinilmemi? be? arkada??n, büyüyp birer yeti?kin olduklar?nda, ba?lar? bir türlü dertten kurtulmayan, beceriksiz bir h?rs?z çetesi olmas?n? konu al?yor.

?ZLEMEK ?Ç?N TIKLAKurtlar Vadisi: Irak Kurtlar Vadisi: Irak
.......................................
Vizyon: Serdar Akar
Yönetmen: Serdar Akar
Senaryo:
Oyuncular: Necati ?a?maz,Billy Zane,Ghassan Massoud

Yapım:
Süre:

 4 Temmuz 2003 tarihinde Kuzey Irak'ta konu?lanm?? özel Türk kuvvetinin yar? gizli karargâh?na, müttefik Amerikan birlikleri taraf?ndan düzenlene bask?nda on bir Türk askeri ba?lar?na çuval geçirilerek tutuklan?r, sorgulan?r ve s?n?r d??? edilirler.

CD1 ?ZLEMEK ?Ç?N TIKLA

CD2 ?ZLEMEK ?Ç?N TIKLAVizontele Vizontele
.......................................
Vizyon: Y?lmaz Erdo?an , ?mer Faruk Sorak
Yönetmen: Y?lmaz Erdo?an , ?mer Faruk Sorak
Senaryo:
Oyuncular: Demet Akba? , Y?lmaz Erdo?an , Tolga Çevik , Bican Günalan , Cem Y?lmaz


Yapım:
Süre:

Küçük bir kasaban?n belediye ba?kanl???n? yapan Nazmi Do?an'?n (Altan Erkekli) ailesi ve e?i Siti (Demet Akba?) ile olan çeli?kileri kasabaya gelen televizyon ile doruk noktas?na ç?kar.Büyük umutlarla televizyonu çal??t?rmak için Deli Emin'den yard?m isteyen kasaba halk?, televizyonu çal??t?rd?klar? zaman hiç te beklemedikleri bir haberle kar??la??rlar.     
 
?ZLEMEK ?Ç?N TIKLAOrganize ??ler Organize ??ler
.......................................
Vizyon: Y?lmaz Erdo?an
Yönetmen: Y?lmaz Erdo?an
Senaryo:
Oyuncular: Y?lmaz Erdo?an ,Tolga Çevik ,Demet Akba?

Yapım:
Süre:

Baz?s? araklama der baz?s? yürütme, a??rma ,çalma, her ne hal ise "Organize ??ler" araklayanlarla araklananlar?n hikayesidir. Kimin kimi kurtard???n?n, kimin kimden araklad???n?n tam belli olmad??? dünya ?ahanesi ?stanbul'da tüm i?ler organizedir ve organize her zaman i?ler.

CD1 ?ZLEMEK ?Ç?N TIKLA

CD2 ?ZLEMEK ?Ç?N TIKLAD?ngel K?rhanesi D?ngel K?rhanesi
.......................................
Vizyon: Hakan Alg?l
Yönetmen: Hakan Alg?l
Senaryo:
Oyuncular: Metin akpinar,Ahmet Ugurlu
Yapım:
Süre:

Bir genelev sahibi olan Bertan Bey, i?yerine renk katmak için d??ardan k?zlar getirir. Ama yasal olmayan yollardan gelen bu Rus han?mlar aniden ortadan kaybolur. Bütün i?letme ailesini bir panik al?r. Çünkü Rus mafyas? borçlar?n? almak için her an kap?y? çalmak üzeredir. Ama ortada ne para vard?r, ne de k?zlar...Tek çare vard?r: __adan kredi alarak borcu ödemek. Mafya belas?ndan bu ?ekilde kurtulurlar ama s?rada __an?n ödeme günü vard?r. Borç ödenemez ve i? yerinin sahibi __a oluverir. Bertan ve çal??anlar? derin bir sükunete gömülür. Sessizlik Ankara'dan gelen ?ok bir haberle bozulur. Bu kez de __a el de?i?tirmi?tir. Devletin el koydu?u __an?n elinde olan i?yerlerinden baz?lar? sat??a ç?kar?l?r. Bunlar?n en ba??nda da “Döngel” vard?r. Ama i?letmenin daha fazla kâr etmesi ve bütün borçlar?n? kapatmas? gerekmektedir..

CD1 ?ZLEMEK ?Ç?N TIKLA

CD2 ?ZLEMEK ?Ç?N TIKLAHababam Sinifi 3,5 Hababam Sinifi 3,5
.......................................
Vizyon: Ferdi E?ilmez
Yönetmen: Ferdi E?ilmez
Senaryo:
Oyuncular: M. Ali Erbil, Seda Sayan, Kibariye, ?afak Sezer, Memet Ali Alabora, Peker Aç?kal?n, Cengiz Küçükayvaz
Yapım:
Süre:

Y?llar sonra geri dönen "Hababam S?n?f?", "Merhaba" dedi önce, sonra bir türlü uslanmayan s?n?f?m?z "Hababam S?n?f? Askerde" olarak kar??m?za ç?kt?. Sinema salonlar?na milyonlarca izleyiciyi toplayan haylaz s?n?f Deli Bedri'yle amans?z mücadelelerine bu kez "Hababam S?n?f? Üç Buçuk"la devam ediyor. Y?llar?n eskitemedi?i efsane serinin bu bölümünde, okul müdürü Deli Bedri süpriz bir evlilik karar? al?r ve yeni e?i Deli Bedriye ve üvey o?luyla birlikte okula ta??n?r. Hababam S?n?f? önceleri kendi taraflar?nda zannetti?i Deli Bedriye’nin asl?nda di?li bir dü?man oldu?unu k?sa zamanda anlayacakt?r. Hababam S?n?f?’ndan kurtulmaya ant içen Deli Bedri, kar?s? ve üvey o?lunun yard?m?yla Hababam S?n?f?’na yeni bir sava? açar...

?ZLEMEK ?Ç?N TIKLAHababam Sinifi Askerde Hababam Sinifi Askerde
.......................................
Vizyon: Ferdi Eilmez
Yönetmen: Ferdi Eilmez
Senaryo:
Oyuncular: Mehmet Ali Erbil  ,Hülya Avsar ,Halit Akçatepe ,Mehmet Ali Alabora ,safak Sezer ,Peker Açikalin
Yapım:
Süre:

Hababam Sinifi Askerde, Almanya'da gösterime girdigi ilk haftasonunda da sinema salonu basina en yüksek izleyici sayisina ulasarak Box Office Germany (Bogey) ödülünü kazandi. Yapimciligi Fida Film ve Arzu Film tarafindan gerçeklestirilen film Türkiye ile ayni anda Avrupa'da dört ülkede, toplam 90 sehirde birden vizyona girdi ve Avrupa'daki ilk 2 haftasinda 270.000 kisiye ulasarak, yeni bir rekora da imza atmis oldu.


IZLEMEK IÇIN TIKLAG.O.R.A G.O.R.A
.......................................
Vizyon: ?mer Faruk Sorak
Yönetmen: ?mer Faruk Sorak
Senaryo:
Oyuncular: Cem Y?lmaz  ,?afak Sezer ,Özkan U?ur


Yapım:
Süre:

Anadolu'nun turistik bir kentinde tüccarl?k yapan iyi yürekli ve de uyan?k kahraman?m?z?n uzayl?lar taraf?ndan kaç?r?lmas?yla ba?l?yor. Farkl? bir gezegende tutsak olan kahraman?m?z?n art?k tek hedefi oradan kaç?p dünyaya dönmek ama i?ler hiç de sand??? gibi kolay geli?miyor. Sonunda, gezegenin idaresini ele geçirmeye çal??an ve dünyal?lardan nefret eden uzayl? komutanla mücadele etmek zorunda kal?yor ...


CD1 ?ZLEMEK ?Ç?N TIKLA

CD2 ?ZLEMEK ?Ç?N TIKLABalalayka Balalayka
.......................................
Vizyon: Ali ?zgent?rk
Yönetmen: Ali ?zgent?rk
Senaryo:
Oyuncular: U?ur Yücel,Cem Davran
Yapım:
Süre:

Babalar?n?n ölümü, üç erkek evlad? biraraya getirir. Babalar?n?n vasiyetine göre, Batum'dan alacaklar? bir mezar? ?stanbul'a getirmeleri gerekmektedir. O?ullardan en büyük olan?, her?eyiyle babas?n?n etkisi alt?ndad?r: Onun gözlüklerini takar, onun gibi tepkiler verir. Di?eri, tam bir denizcidir; hayat? pek ciddiye almaz, ne?eli ve kad?nlara dü?kündür. Üçüncüsü ise, uzun zamand?r Almanya'da ya?ad??? için a?abeylerine yabanc?la?m??t?r. Aralar?nda problemler bulunan bu üç karde?, içi Rus k?zlar?yla dolu bir otobüsle ç?kt?klar? seyahatte, hayat? çok daha yak?ndan tan?yacaklard?r.

CD1 ?ZLEMEK ?Ç?N TIKLA

CD2 ?ZLEMEK ?Ç?N TIKLATakva Takva
.......................................
Vizyon: ?zer Kiziltan
Yönetmen: ?zer Kiziltan
Senaryo:
Oyuncular: Erkan Can , Meray Ülgen , Güven Kiraç
Yapım:
Süre:

Kendi halinde, oldukça mütevazi bir yasam süren Muharrem, dini inançlari çok kuvvetli bir insandir. Bütün bu özellikleri, çevresindeki insanlar tarafindan büyük bir güvenirlik kazanmasina neden olur. Bu durum, varlikli bir tarikat seyhinin dikkatini çeker ve tarikatin sayisiz mülkünün kiralarinin toplanmasi için kullanmaya karar verir. Birden bire bambaska bir dünyanin içine giriveren Muharrem için sahip oldugu degerler yavas yavas sarsilmaya baslar.

?ZLEMEK ?Ç?N TIKLABabam Ve O?lum Babam Ve O?lum
.......................................
Vizyon: ?a?an Irmak
Yönetmen: ?a?an Irmak
Senaryo:
Oyuncular: Fikret Ku?kan,Çetin Tekindor,Ege Tanman

Yapım:
Süre:

Y?l 1987... Babas? yedi ya??ndaki Deniz'i, Ege'de küçük bir kasabada ya?ayan dedesine b?rakmak zorunda kal?r. O zamana kadar ?stanbul'da ya?ayan Deniz kendini birden ç?lg?n bir Ege ailesinin ortas?nda bulur. Bir taraftan kasaba ve çiftlik ya?am?na uyum sa?lamaya çal???rken bir taraftan da büyüklerin dünyas?n?n karma??k ili?kilerini anlamaya çal???r. Zaman zaman da gerçek dünyadan kopup hayaller âleminde yolculu?a ç?kar.

?ZLEMEK ?Ç?N TIKLAHokkabaz Hokkabaz
.......................................
Vizyon: Cem Y?lmaz , Ali Taner Baltac?
Yönetmen: Cem Y?lmaz , Ali Taner Baltac?
Senaryo:
Oyuncular: Cem Y?lmaz,Mazhar Alanson,Özlem Tekin
Yapım:
Süre:

?skender (Cem Y?lmaz) hokkabazd?r. Yani asl?nda sihirbazd?r. Ama onun ve çocukluk arkada?? Maradona'n?n (Tuna Orhan) d???nda herkes onun hokkabaz oldu?unu dü?ünmektedir. ?stanbul'dan h?zla kaçmak zorunda kalan ikili, turne program?na Sait'i de (Mazhar Alanson) dahil ederek, büyük risk al?rlar. Baba Sait, ?skender'i takdir etmeyi uzun y?llar evvel b?rakm??t?r. Turne üçlüyü kayna?t?r?rken, ayn? zamanda görkemli bir da??lmaya sebep olur.

CD1 ?ZLEMEK ?Ç?N TIKLA

CD2 ?ZLEMEK ?Ç?N TIKLAHacivat Karag?z Neden ?ld?r?ld?? Hacivat Karag?z Neden ?ld?r?ld??
.......................................
Vizyon: Ezel Akay
Yönetmen: Ezel Akay
Senaryo:
Oyuncular: Haluk Bilginer Beyazit Öztürk sebnem Dönmez
Yapım:
Süre:

Haluk Bilginer'in oynadigi Karagöz Mogol vergi memurlarindan kaçip annesiyle Bursa'ya yerlesmistir. Cahil ama çok zeki biridir. Kizdiginda söz ve hareketleriyle çevresindekileri gülmekten yere yatirmaktadir. Bursa'da is ararken annesi tasin sirrini (çimento) ona ögretecegini söyler.

Beyazit Öztürk'ün canlandirdigi Hacivat ise devletler arasinda haber götürüp getiren bir postacidir. Zeki, laf cambazi ve eglence düskünüdür. O da konusma becerisiyle Mogollardan kellesini kurtarip Bursa'ya gelmistir. Tanistigi Karagöz'deki dogal yetenegi görür ve bundan san, söhret ve para için yararlanmak ister.
Orhan Gazi, Bursa'ya kendi ismiyle anilacak bir cami yaptirmak istemektedir.

CD1 iZLEMEK iÇiN TIKLA

CD2 iZLEMEK iÇiN TIKLAdondurmam gaymak dondurmam gaymak
.......................................
Vizyon: Y?ksel Aksu
Yönetmen: Y?ksel Aksu
Senaryo:
Oyuncular:
Turan Özdemir ,Gülnihal Demir ,ismetcan Suda


Yapım:
Süre:

 Küçük esnafin, küçük kasabanin, "küçük" insanlarn "büyük" filmi Dondurmam Gaymak, bu baglamda küresellesen dünya ekonomisi karsisinda çaresizce çirpinan küçük esnafin, eski tarz teknikle üretim yapip satan bir dondurmacinin traji-komik hikâyesini anlatan bir film. Yil 1995. Ege'nin küçük bir kiyi kasabasinda babadan kalma meslegi dondurmacilikla geçinen Ali Usta, büyük dondurma firmalarinin karsisinda durabilmek için banka kredisiyle küçük bir motosiklet alir ve bu motoru dondurma satmaya uygun bir sekilde römork ve benzeri aksesuarlarla donatir. Yakin çevresi bu durumu alayci ve sitemkâr bir tavir ile karsilar. Satis yapmak için yola koyuldugu bir gün, Ali Usta'nin motoru ve dondurma yüklü römorku çalinir. Deliye dönen Ali Usta, olayi büyük dondurma sirketlerinin kendisine karsi bir plani olarak algilar. Oysa hirsizlar, dondurmalari afiyetle yiyen bir çocuklar çetesinden ibarettir.
CD1 iZLEMEK iÇiN TIKLA

CD2 iZLEMEK iÇiN TIKLA

Sözün Bittiği Yer (2007)Türk Filmi Sözün Bittiği Yer (2007)Türk Filmi
.......................................
Vizyon: İsmail GÜNEŞ
Yönetmen: İsmail GÜNEŞ
Senaryo: İsmail GÜNEŞ, Ömer Faruk Birpınar
Oyuncular: Mehmet Özgür, Yasemin Balık, Volkan Severcan, Okan Tangücü, Elif Sümbül
Yapım: 2007
Süre: 120 dakika

Vizyon Tarihi 04.05.2007,...Turgut oğlu Umut’a bakabilmek için okul gösterilerine çıkan, hayatını müsamerelerde palyaçoluk yaparak kazanan bir oyuncudur. Oğlunun annesi Simay onu terk edip başka biriyle yaşamaya başlamış, gününü gün etmektedir. Bir gün yine gösterilerden birinin ortasında gelen bir telefonla Umut’un okulda fenalaştığını ve hastaneye kaldırıldığını öğrenir. Umut’a kan kanseri (lösemi) teşhisi konur Turgut için daha da içinden çıkılmaz bir hale sokar.


Filmi izlemek icin,....

 

Açilis Sayfasi Yap *** bilgekafesi@hotmail.com

Sitemize destek vermek için dostlarınıza  Bizi tavsiye edebilirsiniz

ByBilge

Sayfamızda vermiş olduğumuz linklerin içeriğinden sitemiz sorumlu değildir.
 Sitede kullanılan resim ve yazıların büyük bölümü internetten temin edilmiş olup, genelin kullanımına sunulmuştur bu materyallerden . üzerinde hak iddia ediyor ve telif talebiniz varsa bunların siteden çıkarılması veya link verilmesi için lütfen bizimle
 bağlantı kurun


Turkiye

Ben herşeyden evvel bir Türk milliyetçisiyim.
Böyle doğdum böyle öleceğim.

 FiLMLER

SİTE İÇİ ÇALIŞMAMIZ DEVAM ETMEKTEDİR

TÜM GÜNCELLEMELER EN KISA ZAMANDA TAMAMLANACAKTIR

DIKKAT:Yeni eklenenler icin hep son sayfalara bakiniz...

ByBilge